حضور خبرگزاران CNN در هتل طوبی

حضور خبرگزاران CNN  در هتل طوبی

در هفته گذشته هتل طوبی میزبان خبرگزاری CNN در تهیه خبر  از کشور عزیزمان ایران و نمایی از شهر  زیبا تهران بود،  که توسط دو خبر نگار به نام های  Defterios john Kosta
و  Ferederik Alexander Pleitgen انجام گردید.